divendres, 9 de juliol del 2010

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA COORDINADORALes associacions de veïns del districte I sotasignants, ens hem reunit i hem acordat el següent:

Defensar el diàleg i la negociació com a principis reguladors i necessaris entre el veïnat i el govern de l’Ajuntament.
Acceptar la diferència de criteris, la confrontació i el conflicte entre interessos diversos, però no renunciar a resoldre les discrepàncies a través de la negociació i el consens.
Garantir la independència política i la no instrumentalització interessada i defensar la pluralitat de criteris i el compromís amb la millora del nostre districte. 
Vetllar perquè els mecanismes de participació ciutadana serveixin perquè la societat civil s’integri en els processos de decisió del govern.
Prioritzar en les nostres actuacions la millora de la cohesió social i el benestar de les persones.
Preservar i fomentar el nostre patrimoni cultural i natural.

Aquest principis comuns els assumim totes les AV signants.

Ara bé, cada AV té autonomia i és responsable de les actuacions i activitats que es fan en el seu àmbit.

Les normes que respectarem per assegurar un bon funcionament són:
Cada AV nomenarà dos membres de la seva junta per assistir a les reunions de la Coordinadora. Aquestes persones podran ser renovades a proposta de la seva AV.
Els equips de treball es podran renovar anualment.
En la mesura que es pugui intercanviarem experiències i col·laborarem en les activitats impulsades per qualsevol AV del districte.
Els acords i les decisions es prendran per consens i tindran per finalitat les millores socials i el benestar de les persones. Tots els membres tindran els mateixos drets i deures.
S’assumeix el compromís d’assistir a les reunions que es convoquin.
S’intentarà celebrar les reunions rotativament en el local cadascuna de les AV. L’equip de coordinació i secretaria s’ocuparà d’aixecar l’acta de la reunió que s’enviarà a tots els membres de la Coordinadora. 
Editarem un full informatiu amb la col·laboració i aportacions de les AV.
La Coordinadora no és fa responsable de les opinions signades. Aquestes seran expressades lliurement i de forma voluntària per les persones que signen cada escrit.
Elaborarem un Programa de Prioritats que treballarem en cadascuna de les nostres AV.
El nostre compromís és voluntari i s’acaba quan l’assemblea de l’AV a qui representem així ho decideix.
Les despeses ocasionades per les activitats que s’hagin acordat es distribuiran equitativament entre totes les AV.


Badalona, gener de 2010